Kur’an-ı Kerim; Allah’ın sözü, O’nun apaçık kitabı ve sağlam bir ipidir. Allah O’nu elçisine ümmet için bir anayasa olsun, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartsın ve dosdoğru yol olan sırat-ı müstakime iletsin diye indirmiştir.[1]

Bu sebeple her Müslüman;

a) Kur’an’ı okumalı, tefekkür etmeli, misal ve kıssalarından ibret almalı, gücü yettiğince ezberlemeye gayret etmelidir.[2]

b) Bununla yetinmeyip Kur’an’ın helallerini helal, haramlarını da haram kabul ederek emirlerini yapmalı, yasaklarından kaçınmalı, hududunu çiğnememeli ve muhkem (anlaşılır) ayetleriyle amel edip müteşabih (anlamı bilinmeyen) ayetlerine de iman etmeli ve teslim olmalıdır.[3]

c) Son olarak insanları Kur’an’a çağırmalıdır.[4]

Kur’an Okumanın Faziletleri:

  1. İnsanların en hayırlısı ve faziletlisi Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.[5]
  2. Kur’an, okuyucularına kıyamet günü şefaatçi olarak gelir.[6]
  3. Allah’ın Kitabı’ndan her bir harf okumaya karşılık bir iyilik yazılır. Her bir iyilik ise on katı gibidir.[7]
  4. Kur’an’ı öğrenip okuyan ve O’nunla amel edenin anne ve babasına kıyamet günü güneşin ışığı gibi parlak nurdan bir taç ve dünyada eşi olmayan iki hulle (elbise) giydirilir.[8]
  5. Kur’an ehline: ‘Oku ve yüksel! O’nu dünyada okuduğun gibi tertil üzere (yavaş yavaş) oku! Muhakkak ki senin durağın okuduğun son ayetin yanındadır.’ denilir.[9]
  6. Kur’an’ı maharetli okuyanlar itaatkar meleklerle beraberdir. Zorlanarak okuyanlara ise iki kat sevap vardır.[10]
  7. Ezberi en çok olan namazda insanlara imamlık yapar.[11]

SÛRE ve AYETLERİN FAZİLETLERİ

Fatiha Sûresi:

a) Kur’an’ın esası, kitabın anası, seb’u’l-mesânî (tekrarlanarak okunan yedi ayet) ve Kur’an’daki en büyük sûredir.[12]

b) Benzeri Tevrat’ta, İncil’de, Zebur’da ve Kur’an’da indirilmemiştir.[13]

c) Kendisi okunmadan namaz sahih ve geçerli olmaz.[14]

d) Her bir okunan harfine karşılık okuyana (dilediği) verilir.[15]

e) Zehirli haşerat sokmasına karşı faydalıdır.[16]

Bakara Sûresi:

a) Okunan eve şeytan giremez.[17]

b) O, okuyucularına kıyamet günü gölgeleyici olarak gelir. Onu öğrenmek bereket ve terk etmek pişmanlıktır.[18]

c) Her bir okunan harfine karşılık okuyana (dilediği) verilir.[19]

Ayetü’l-Kürsî (Bakara Sûresi 255. ayet):

a) Kur’an’ın en büyük ayetidir.[20]

b) Farz namazlardan sonra okunursa okuyan ile cennete girmesi arasında sadece ölüm kalır.[21]

c) Yatarken okunursa okuyanın başucunda bir koruyucu bulunur ve ona sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.[22]

d) Sabahlayınca okuyana da akşama kadar şeytan zarar veremez.[23]

Amene’r-Rasûlü (Bakara Sûresi 285-286. ayetler):

a) Yatmadan önce okunursa ona yeterli gelir.[24]

b) Her bir okunan harfine karşılık okuyana (dilediği) verilir.[25]

c) Üç gece okunmayan eve şeytan yaklaşır (musallat olur).[26]

Al-i İmran Sûresi:

a) O, okuyucularına kıyamet günü gölgeleyici olarak gelir.[27]

Kehf Sûresi:

a) İlk on ayetini ezberleyen Deccal’in şerrinden korunur.[28]

b) Cuma Günü bu sûreyi okuyan için iki Cuma arasında nurdan bir ışık parlar.[29]

Secde Sûresi:

a) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sûreyi okumadan uyumazdı.[30]

Ben-i İsrail (İsra) ve Zümer Sûreleri:

a) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sûreleri okumadan uyumazdı.[31]

Mülk Sûresi:

a) Okuyanına bağışlanıncaya kadar şefaat eder.[32]

b) Önleyici ve kurtarıcıdır. Kişiyi kabir azabından kurtarır.[33]

c) Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu sûreyi okumadan uyumazdı.[34]

Tekvir, İnfitar ve İnşikak Sûreleri:

a) Bunlar kıyamet gününü gözle görüyormuş gibi tasvir ederler.[35]

Kafirûn Sûresi:

a) Kur’an’ın dörtte birine denk bir sûredir.[36]

b) Uyumadan önce okunduğunda okuyanın şirkten uzak olmasına sebeptir.[37]

İhlas Sûresi:

a) Kur’an’ın üçte birine denk bir sûredir.[38]

b) Onu okuyana cennet vacip olur.[39]

c) Onu seveni Allah da sever ve o cennete girdirilir.[40]

d) Sabahlayınca ve akşamlayınca Felak ve Nas Sûreleriyle beraber okuyana her şeye karşı yeterli olur.[41]

e) Hasta olunca ve yatarken Felak ve Nas Sûreleriyle beraber üçer kere avuç içine okunarak bütün vücuda sürülür.[42]

f) Her namazdan sonra Felak ve Nas Sûreleriyle beraber okunması emredilmiştir.[43]

Felak ve Nas Sûreleri:

a) Benzeri görülmemiş sûrelerdir.[44]

b) Kendisiyle Allah’a sığınılan ve Allah’tan istenilen en faziletli sûrelerdir.[45]

c) Sabahlayınca ve akşamlayınca İhlas Sûresi ile beraber okuyana her şeye karşı yeterli olurlar[46]

d) Hasta olunca ve yatarken İhlas Sûresi ile beraber üçer kere avuç içine okunarak bütün vücuda sürülür.[47]

e) Her namazdan sonra İhlas Sûresi ile beraber okunması emredilmiştir.[48]

Vallahu a’lem, ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

[1] Nisa 105, İbrahim 1, Maide 16

[2] Bakara 219, 266, Nisa 82, Yusuf 111, Neml 91-92, Ankebut 43, 49, Fatır 29

[3] Bakara 229, Al-i İmran 7, Nisa 31, Maide 87, Tevbe 29, Muhammed 3, Buhârî 4246, Ebu Davud 4598

[4] Al-i İmran 104, Nahl 125

[5] Buhârî 5120, Ebu Davud 1452, Tirmizî 3070-3071, İbni Mace 211-213

[6] Müslim 804/252

[7] Tirmizi 3074

[8] Terğib ve Terhib 3/277, Hakim

[9] Ebu Davud 1464, Tirmizi 3080, İbni Mace 3780

[10] Müslim 798/244, Ebu Davud 1454. Benzeri için bak: Buhârî 4971

[11] Müslim 672-673

[12] Ebu Davud 1457-1458, Buhârî 4167, 5101, Tirmizî 3035, 3329, İbni Mace 3785

[13] Tirmizî 3035, 3330

[14] Buhârî 765, Müslim 394/34-37, 395/41

[15] Müslim 806/254

[16] Buhârî 5771-5772, Müslim 2201/65-66

[17] Müslim 780/212, Tirmizî 3036

[18] Müslim 804/252, Tirmizî 3044

[19] Müslim 806/254

[20] Müslim 810/258, Ebu Davud 1460

[21] İbnu’s-Sünni 124, Nesâî Amelü’l-Yevm 100, Albânî Sahiha 972

[22] Buhârî 2142-2143, Tirmizî 3039

[23] Terğib ve Terhib 2/88, Nesâî ,Taberânî

[24] Buhârî 5103, Müslim 807-808

[25] Müslim 806/254

[26] Tirmizî 3043

[27] Müslim 804/252, Tirmizî 3044

[28] Müslim 809/257

[29] Terğib ve Terhib 2/177, Nesâî , Beyhakî

[30] Tirmizî 3053, 3627

[31] Tirmizî 3086, 3628

[32] Ebu Davud 1400, Tirmizî 3052, İbni Mace 3786

[33] Tirmizî 3051

[34] Tirmizî 3053, 3627

[35] Tirmizî 3551

[36] Tirmizî 3056-3058

[37] Ebu Davud 5055, Tirmizî 3625

[38] Buhârî 5107,Müslim 811/259-260, 812/261-262

[39] Tirmizî 3060, Nesâî 994

[40] Tirmizî 3064, Nesâî 993

[41] Ebu Davud 5082, Tirmizî 3808, Nesâî 5393

[42] Buhârî 5109, Müslim 2192/50-51

[43] Ebu Davud 1523, Tirmizî 3066

[44] Müslim 814/264-265, Tirmizî 3065, Nesâî 5406

[45] Ebu Davud 1463, Nesâî 5403, Beyhakî Sünenü’l-Kübra 2/394

[46] Ebu Davud 5082, Tirmizî 3808, Nesâî 5393

[47] Buhârî 5109, Müslim 2192/50-51

[48] Ebu Davud 1523, Tirmizî 3066

Leave a Reply