بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ

A) BÜYÜK ALAMETLER

1) Muhammed bin Abdullah isimli Mehdi’nin doğu tarafından ortaya çıkması veyeryüzünde yedi yıl adaletle hükmetmesi.

(İbni Mâce 4083)

2) Mesih Deccal’in Şam ile Irak arasında (Horasan’da) ortaya çıkması ve yeryüzünde kırk gün kalması.

(Buhârî 2850, Müslim 2937/110)

3) a) İsâ (Aleyhi’s-Selam) nın Dimeşk’in doğu tarafında yere inmesi, Deccal’i öldürüp yeryüzünde yedi yıl İslâm ile hükmetmesi.

(Zuhruf 61, Müslim 2940/116)

b)Yeryüzünde kırk yıl kalması (Göğe yükseldiğinde 33 yaşındaydı + 7 sene=40).

(Ebû Dâvud 4324)

4) Ye’cuc ve Me’cuc kavminin ortaya çıkması.

(Enbiya 96-97, Müslim 2937/110)

5) Biri doğuda, biri batıda ve biri de Arap yarımadasında olmak üzere üç husuf olması (kara parçasının yerin dibine geçmesi).

(Müslim 2901/39)

6) Duhan (Duman) ın ortaya çıkışı.

(Müslim 2901/39)

7) Güneşin batıdan doğması.

(Müslim 2941/118, Buhârî 6975)

8) Dabbetü’l-Arz (Yer Hayvanı) ın bir kuşluk vakti ortaya çıkıp insanlarla konuşması.

(Neml 82, Müslim 2941/118)

9) Aden-Yemen’den çıkıp insanları mahşer alanı olan Şam’a sevk eden büyük bir ateşin ortaya çıkışı.

(Buhârî 6972, Müslim 2901/39)

B) KÜÇÜK ALAMETLER

(1) Ortaya Çıkan ve Bitenler:

a- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın gönderilmesi,[1]

b- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ın vefatı,[2]

c- Kudüs’ün fethi,[3]

d- Davaları bir olan iki grubun savaşması (Sıffîn Savaşı),[4]

e- Müminlerin şehit olup, amellerinin temizlenmesini sağlayan bir hastalığın (tâûn) ortaya çıkması,[5]

f- Malların çoğalması ve sadaka verilecek bir kişinin dahi bulunamaması,[6]

g- Hicaz topraklarında, Şam’daki develerin boyunlarını aydınlatan büyük bir ateşin çıkması,[7]

h- Müslümanların Türklerle savaşmaları,[8]

ı- Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) adına hadis uydurulması.[9]

(2) Ortaya Çıkan ve Devam Edenler:

a- Karanlık gecelerin safhaları gibi olan fitnelerin ortaya çıkması.O fitneler esnasında insan mü’min olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar. Yahut mü’min olarak akşamlar, kafir olarak sabahlar. Dinini dünyadan bir mal karşılığı satar.[10]

b- Nebilik (peygamberlik) iddiasında bulunan otuza yakın yalancının ortaya çıkması,[11]

c- Emanete riayet edilmemesi,[12]

d- İlmin kalkması ve cehaletin ortaya çıkıp çoğalması,[13]

e- Bilgisiz tacirlerin başkalarına sorarak alışveriş yapmaları,[14]

f- (Allah’a kulluk ve hayır) amellerin azalması,[15]

g- Zinanın çoğalması,[16]

h- İçkinin çoğalması ve başka bir isim verilerek helal sayılması,[17]

ı- Çalgı aletlerinin çıkması ve helal sayılması,[18]

i- Faizin çoğalması,[19]

j- İnsanların helal-haram gözetmeden kazanmayı düşünmeleri,[20]

k- Bu ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılması,[21]

l- Yahudi ve Hıristiyanların izinden gidilmesi,[22]

m- Kadınların şarkı söylemeye başlamaları,[23]

n- Bütün Müslümanların evine girecek bir fitne,[24]

o- Mescitlerin süslenmesi ve bununla övünülmesi,[25]

ö- Binaların yükseltilmesi ve koyun çobanlarının bu hususta yarışmaları,[26]

p- İnsanların evlerini kumaşlara (süslü elbiselere) benzetmeleri,[27]

r- İnsanları sopalayan güvenlik güçlerinin zalimlere yardımcı olmaları,[28]

s- Cariyenin efendisini doğurması,[29]

ş- Katilin neden öldürdüğünü, öldürenin de neden öldürdüğünü bilmemesi ve kişinin komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmesi şeklinde öldürme olaylarının çoğalması,[30]

t- Düşmanlık, nefretleşme, kin tutma, akrabalık bağının kesilmesi ve kötü komşuluk ilişkilerinin baş göstermesi,[31]

u- Zamanın kısalması,[32]

ü- Ticaretin çoğalıp yaygınlaşması,[33]

v- Alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması,[34]

y- İnsanların yalnızca kendilerini düşünmeleri,[35]

z- Şiddetli cimriliğin kalplere yerleşmesi,[36]

aa- İhlaslı insanların azalması,[37]

bb- Alimlerin vefat etmeleri ve insanların cahillerden fetva almaları,[38]

cc- Ümmet içinde putlara ibadet eden ve şirk koşanların ortaya çıkması,[39]

dd- Kaderciler ve zındıklardan hayvan şekline çevrilenlerin, yere batırılanların ve taşlananların olması,[40]

ee- Yaşlıların gençlere benzemeye çalışmaları,[41]

ff- Düşük dereceli insanların yüksek makamlara gelmesi,[42]

gg- Alçak oğlu alçakların, insanların en mutlusu olmaları,[43]

hh- Yalan şahitliğin yayılmasıyla yalancının doğrulanması, doğrunun da yalanlanması,[44]

ıı- Yalanın artması ve haberlerin doğru çıkmaması,[45]

ii- İhanet edene güvenilip, güvenilir adama hain denmesi,[46]

jj- Depremlerin çoğalması,[47]

kk- Ani ölümlerin çoğalması,[48]

ll- Kadınların örtünmeleri, ancak çıplakmış gibi giyinmeleri,[49]

mm- İslam’ın teşvik ettiği sünnetlerin önemsenmemesi,[50]

nn- Yalnızca tanıdık insanlara selam verilmesi,[51]

oo- Bir erkeğe elli kadın düşecek şekilde erkeklerin azalması,[52]

öö- Arap Yarımadası’nın tekrar yeşil bahçelere ve ırmaklara sahip olması,[53]

(3) Henüz Ortaya Çıkmayanlar:

a- Emniyet ve güvenliğin artması,[54]

b- Acemlerden Hûz ve Kirman halkı ile savaş yapılması,[55]

c- Mü’minin gördüğü rüyanın doğru çıkması,[56]

d- Bir günlük hilalin iki günlükmüş gibi kalın olması,[57]

e- Bol ama verimi az yağmurların olması,[58]

f- Fırat Nehri’nin altın bir dağ ortaya çıkarması neticesinde o altını almaya çalışanların % 99’unun birbirini öldürmesi,[59]

g- Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşması. (Kişinin kamçısı veya ayakkabı bağı sahibiyle konuşur, kişinin baldırı kendisinden sonra ailesinin yaptıklarının haber verir.)[60]

h- Bela ve sıkıntıların çokluğundan dolayı ölümün temenni edilmesi ve mezardakilere gıpta edilir hale gelmesi,[61]

ı- Rumların (Hıristiyanların) insanların en çoğu olmaları,[62]

i- Rumların anlaşmayı bozarak 12.000 kişilik 80 ayrı ordu ile taarruz ederek Müslümanlarla savaşmaları. (Neticede Müslümanlar galip gelir.)[63]

j- İstanbul’un (yeniden) fethi,[64]

k- Kahtan kabilesinden birinin insanların sevk ve idare etmesi,[65]

l- İslam’ın ve Müslümanların garip olmaları ve iki mescit (Kabe ile Mescid-i Nebevî) arasında toplanmaları,[66]

m- Kabe’yi yıkmayı amaçlayan bir ordunun Beydâ mevkiinde yere batırılması,[67]

n- Cahcah isimli azatlı bir adamın melik (idareci) olması,[68]

o- Müslümanların Yahudilerle savaşması. (Bu savaşta taş ve ağaçlar _Garkad ağacı hariç_ arkalarına saklanan Yahudileri haber verir.)[69]

ö- Kur’an-ı Kerim’in bir gece ansızın göğe kaldırılması,[70]

p- İslam’ın eskimesi. (Namaz, oruç, hac ve sadaka bilinmez olur. Yalnızca çok yaşlı insanlar kelime-i tevhidi söylerler.)[71]

r- Medine’nin, içinden kötü kişileri çıkarttıktan sonra harap olması,[72]

s- Yemen’den çıkacak ipekten daha yumuşak bir rüzgarın kalbinde iman bulunan herkesin ruhunu alması,[73]

ş- Mekke’nin değerinin kalkması ve Kabe’nin Habeşli cılız bacaklı biri tarafından yıkılması.[74]

Allahu a’lem, ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

[1] Buhârî 6425

[2] Buhârî 2967

[3] Buhârî 2967

[4] Buhârî 3380, Müslim 2888/17

[5] Buhârî 2967, İbni Mace 4042

[6] Buhârî 6974, Müslim 1011/58

[7] Buhârî 6972, Müslim 2902/42

[8] Buhârî 3367, Müslim 2912/65

[9] Beyhaki, İbn Adiyy

[10] Müslim 118/186

[11] Buhârî 3380, Müslim 2923/84

[12] Buhârî 6948, Müslim 143/230

[13] Buhârî 240, Müslim 2671/8

[14] Nesâî 4434

[15] Buhârî 6931

[16] Buhârî 240, Müslim 2671/8

[17] Ahmed 5/318, İbni Mace 3384, Buhârî 5650

[18] Buhârî 5650, İbni Mace 4020

[19] Terğib ve Terhib 4/150, Taberânî

[20] Buhârî 1907, Nesâî 4432

[21] İbni Mace 3992

[22] Buhârî 7202, Müslim 2669/6

[23] İbni Mace 4020

[24] Buhârî 2967

[25] Nesâî 689, İbni Mace 739

[26] Buhârî 6975, Müslim 5/9

[27] Buhârî, Edebü’l-Müfred 458

[28] Terğib ve Terhib 2/239, Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir

[29] Müslim 5/9

[30] Buhârî 6934, Müslim 2672/10, 2908/56, Edebü’l-Müfred 118

[31] Ahmed 10/ 26-31, Hakim 1/75-76

[32] Buhârî 6931, Müslim 2672/11

[33] Nesâî 4434, Ahmed 5/333, Hakim 4/445-446

[34] Ahmed 2/519, Mecmau’z-Zevaid 7/ 327

[35] Ahmed 5/389, Mecmau’z-Zevaid 7/309

[36] Buhârî 6931, Müslim 2672/11

[37] Ahmed 11/181-182, Hakim 4/435

[38] Buhârî 256, Müslim 2673/13

[39] Buhârî 6971, Müslim 2907/52

[40] Ahmed 9/73,74 No:6208, Tirmizî 2280, İbni Mace 4061

[41] Ebu Davud 4212, Nesâî 5043, Ahmed 4/156 No:274

[42] Ahmed 15/37-38, Müslim 5/9

[43] Tirmizî 2305

[44] İbni Mace 4036, Ahmed 15/37-38

[45] Müslim 6,7

[46] İbni Mace 4036, Ahmed 15/37-38

[47] Buhârî 6974

[48] Mecmau’z-Zevaid 7/325

[49] Müslim 2128/125, Taberânî, Mu’cemu’s-Sağir 232

[50] Sahiha 649

[51] Ahmed 5/326,333

[52] Buhârî 240, Müslim 2671/8

[53] Müslim 1012/60, 706 (2281)/10

[54] Buhârî 3370

[55] Buhârî 3368

[56] Tirmizî 2372

[57] Mecmau’z-Zevaid 3/146, 7/325

[58] İbni Mace 4036, Ahmed 3/140, 13/291 No:7554

[59] Buhârî 6973, Müslim 2897/29

[60] Ahmed 3/83-84, 15/ 202-203 , Tirmizî 2272

[61] Buhârî 6970, Müslim 2907/53

[62] Müslim 2898/35

[63] Buhârî 2967, Müslim 2899/37, 2900/38

[64] Müslim 2897/34

[65] Buhârî 6971, Müslim 2910/60

[66] Müslim 146/232

[67] Müslim 2883

[68] Müslim 2911/61, Ahmed 16/156 no:8346

[69] Buhârî 3369, Müslim 2922/82

[70] İbni Mace 4049

[71] İbni Mace 4049

[72] Müslim 1381/437, Buhârî 1758

[73] Müslim 117/185

[74] Ahmed 15/35, Müslim 2909/57

Leave a Reply