Bu Konudaki Hadisler:

  1. Yezid b. Esved (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

“[Genç bir delikanlı olduğum halde] Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in haccında bulundum ve Hayf Mescidi’nde onunla beraber sabah namazını kıldım. Namazını bitirip dönünce cemaatin arkasında onunla beraber namaz kılmayan diğer kavimden iki adam gördü ve:

-O ikisini bana getirin, buyurdu. Adamlar getirildiğinde (korkudan) yanları titriyordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-Bizimle namaz kılmanıza engel olan nedir? diye sordu. Onlar:

-Ya Rasulallah! Biz yüklerimizin yanında namazımızı kılmıştık, dediler. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-Böyle yapmayın. Eğer namazınızı yüklerinizin yanında (başka yerde) kılar da, içinde cemaat olan bir mescide [henüz namaz kılmamış imamın yanına] gelirseniz onlarla beraber (tekrar) namaz kılın. Bu durumda kılacağınız namaz sizin için nafile olur.”[1]

  1. Mihcen (Radıyallahu Anh) dan;

“Kendisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile beraber bir meclisteydi. Bu esnada namaz için kamet getirildi. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kalktı ve namaz kıldıktan sonra aynı yere döndü. Mihcen (Radıyallahu Anh) onun meclisindeydi ve onunla beraber namaz kılmamıştı. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona:

-İnsanlarla beraber namaz kılmaktan seni alıkoyan nedir? Sen Müslüman değil misin? dedi. Mihcen (Radıyallahu Anh):

-Bilakis Müslümanım ya Rasulallah! Fakat ben namazımı (evde) ailemle kılmıştım, deyince Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona şöyle buyurdu:

-(Mescide, cemaate) geldiğinde önceden namaz kılmış olsan bile insanlarla beraber tekrar namaz kıl!”[2]

  1. Nafi şöyle dedi:

“Bir adam Abdullah b. Ömer (Radıyallahu Anhuma) ya:

-Evimde namaz kıldıktan sonra cemaatle kılınan bir namaza ulaşıyorum. Onlarla beraber (tekrar) namaz kılayım mı? diye sorunca Abdullah b. Ömer (Radıyallahu Anhuma) ona:

-Evet, kıl! diye cevap verdi. Adam:

-Hangisini (farz) namazım (ve hangisini nafile) yapayım? diye sorunca İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) ona şöyle cevap verdi:

-Onu taksim etmek sana mı ait ki? O ancak Allah’a aittir, hangisini dilerse onu (farz) namazın sayar.”[3]

  1. Meymune (Radıyallahu Anha) nın azatlısı Süleyman b. Yesar şöyle dedi:

“İbni Ömer (Radıyallahu Anhuma) yı Belat’ta[4] otururken gördüm. Bu esnada insanlar namaz kılıyorlardı.

-Ey Ebu Abdurrahman! [Onlarla beraber] niçin namaz kılmıyorsun? dedim. Şöyle cevap verdi:

-Ben namazımı kıldım. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) i:

-«Bir namaz bir günde iki defa kılınmaz.» buyururken işittim (o sebeple onlarla namaz kılmıyorum).”[5]

Bu Hadislerden Elde Edilen Hükümler:

  1. Bir kişi hangi namaz olursa olsun bir farz namazı yalnız başına kılar, sonra bir cemaate tesadüf ederse o cemaate iştirak eder ve onlarla beraber namazı tekrar kılar.

Bu konudaki hadisler mutlak lafızla gelmiş, herhangi bir namaza işaret edilmediği gibi hiçbir namaz da istisna edilmemiştir. Bu durumda münferiden kılınan namaz o vaktin farzı olup sonradan cemaatle kılınan da o kişi için nafiledir.

1, 2, ve 3 no’lu hadislerden bu hüküm anlaşılmaktadır.

  1. Namazını cemaatle kılıp başka bir cemaate ulaşan kişinin ise bir fesat durumu söz konusu değilse o cemaate iştirak etmesi ve namazını iade etmesi gerekmez. 4 no’lu hadiste de beyan edildiği üzere; bir vakit namazı, bir günde ancak bir defa kılınır, tekrarlanmaz.
  2. Farz namazların cemaat dışında münferiden kılınması, kerih görülmüş olmasına karşın geçerlidir. Allahu a’lem.

Ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

[1] Tirmizi 219, Ebu Davud 575, Nesai 858, Darimi 1374, Ahmed 4/161 No: 17613-17618, Darekutni 1/413-414

[2] Nesai 857, Muvatta, Cemaatle Namaz 8, Mişkatu’l-Mesabih 1153

[3] Muvatta, Cemaatle Namaz 9, Mişkatu’l-Mesabih 1156

[4] Medine’de bir yer ismi.

[5] Ebu Davud 579, Nesai 860, Ahmed 2/19 No: 4689, 4994

Leave a Reply