2-SÜNNETİN ANLAMI VE SİRETİN KONUMUNDAN ÇIKARILACAK DERSLER

 • Kuran ve sünnet hüküm koymada tek kaynaktır: Allah Teâlâ Âli İmran suresi 32. Ayette şöyle buyurur: “De ki: Allah’a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, muhakkak ki Allah kâfirleri sevmez.” Haşir suresi 7. Ayette şöyle buyurur: “Resul size neyi verdiyse alın, neyden yasakladıysa da onu terk edin. Allah’tan sakının, Allah cezası şiddetli olandır.” Nisa suresi 80. Ayette şöyle buyurur: “Kim Resule itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse seni onların üzerine bekçi göndermedik.”Ebu Hureyre (r.a.) dan Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizin aranıza onlardan sonra asla sapıtmayacağınız iki şey bıraktım; Allah’ın kitabı ve benim sünnetimdir. Onlar ben havuzumun başında iken bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.”[2]

 

  1. Ebu Rafi (r.a.) dan Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizden birinizi koltuğuna yaslanmış oldu halde iken benim emrettiğim şeylerden veya yasakladığım şeylerden bir şey gelir de ‘Ben bilmiyorum. Allah’ın kitabında bulduğumuz şeylere uyarız’ der halde iken bulmayayım.”[1]
 • Nebevi siret ilk Müslümanların okuludur: İmam Zühri (rh.a.): “Siret ilmi, dünya ve ahiret ilmidir” dedi. Seleften bazı kimseler ise şöyle derlerdi: “Rasûlullah (s.a.v.)’ın gazvelerinden bir gazveyi, Kur’an’dan bir sureyi öğrendiğimiz gibi öğrenirdik.”Ayşe (r.ah.) dan Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bazı topluluklara ne oluyor da benim yaptığım bir şeyden uzak duruyorlar? Allah’a yemin olsun ki, ben onların Allah’ı en iyi bileni ve ondan da en çok korkanıyım.”[3] 

 

  1. İmam Malik (rh.a.) şöyle derdi: “Kim İslam’daki bir bidati, güzel görürse; Muhammed’in risalete ihanet ettiğini iddia etmiş olur. Çünkü Allah şöyle buyurur: “Bugün sizin dininizi tamamladım…” O vakitte dinde olmayan bugünde dinde yoktur.”[4]
  2. Allah Teâlâ Nisa suresi 115. Ayette şöyle buyurur: “Kendisine hidayet belli olduktan sonra kim Rasule karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa, onu döndüğü yöne çevirir ve cehenneme atarız. Orası ne kötü dönüş yeridir.”
 • İki vahiy olan kitap ve sünneti her türlü görüşün üstünde tutarak tazim etmek vaciptir: Allah Teâlâ Ahzap suresi 21. Ayette şöyle buyurur: “ Yemin olsun ki, Allah’ı ve ahiret gününü uman ve Allah’ı çokça zikreden kimseler için Allah’ın Resulünde en güzel bir örnek vardır.” İbni Cerir ayetin tefsirinde: “Yemin olsun ki, Allah’ın Rasulünde sizin için güzel örnek vardır, ifadesi O’nunla teselli bulmanız, O nerede ise orada olmanız ve O’ndan geri kalmamalısınız, anlamındadır” der.İbni Mesud (r.a.) dan Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Sizi cennete yaklaştırıcı ne varsa onu mutlaka emrettim ve ateşe yaklaştırıcı ne varsa ondan da sizi yasakladım.”[6]

 

 1.  
 2. Semure (r.a.) dan Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ben size bir hadis söylediğimde, söylediğim şeyin üzerine bir şey ilave etmeyin.”[5]

 

[1] Sahih Hadis: Ebu Davud süneninde Kitab’u s-Sünnet 4605 ve İbni Mace süneninde 13 numaralarda rivayet ettiler.

[2] Hasen Hadis: Hakim 1/93, Ahmed 3/14

[3] Sahih Hadis: Müslim 2356

[4] İmam Şatıbı İ’tisam adlı kitabında zikrettti.

[5] Sahih Hadis: Ahmet 5/11

[6] Sahih Hadis: Sahiha 1803

Leave a Reply