Bu Konudaki Hadisler:

  1. Ebu Said el-Hudri (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (kendisi) namazı kıldıktan [ashabına namaz kıldırdıktan][1] sonra bir adam (mescide) geldi. Bunun üzerine (ashabına hitaben):

-Hanginiz (onunla cemaat olup sevap kazanarak) bu kişi sebebiyle ecir kazanır? diye sordu. Müteakiben bir adam [kendisi namaz kıldığı halde Ebu Bekir (Radıyallahu Anh)][2] kalktı ve onunla beraber namaz kıldı.”[3]

 

  1. Ebu Said el-Hudri (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tek başına namaz kılan bir adam gördü ve şöyle buyurdu:

-Şu adama onunla beraber namaz kılarak tasaddukta bulunacak (sadaka verecek) bir adam yok mu? [Müteakiben bir adam kalktı ve onunla namaz kıldı.][4][5]

 

  1. Ebu Umame (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (tek başına) namaz kılan bir adam gördü ve:

-Onunla beraber namaz kılarak şu adama tasaddukta bulunacak birisi yok mu? diye sordu. Müteakiben bir adam kalktı ve onunla beraber namaz kıldı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

-Bu ikisi cemaattir, buyurdu.”[6]

 

  1. Enes (Radıyallahu Anh) şöyle dedi:

“Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz kılmışken bir adam (mescide) geldi ve tek başına namaz kılmaya başladı. Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

-Kim kendisiyle namaz kılmak suretiyle bu adam sebebiyle sevap kazanır?”[7]

 

Bu Hadislerden Elde Edilen Hükümler:

  1. İhtiyaç olduğunda bir mescitte aynı vakit namazı için iki ve daha fazla cemaat yapılabilir. Nitekim Tirmizi’nin de dediği gibi cemaatle namaz kılınan bir mescitte tekrar cemaat yapılmasında bir beis (sıkıntı) yoktur. Bu,aynı zamanda sahabe ve tabiin alimlerinin birçoğunun görüşüdür.

Ancak mescitte cemaatle namaz kılınırken o cemaate dahil olmayıp ikinci bir cemaat yapmak, fitne ve ayrılığa sebep olacağından dolayı bütün alimlerin ittifakıyla caiz değildir.

  1. Tek başına bir farz namazı kılan birisine, o farz namazı kılan bir diğerinin uyarak onunla cemaat oluşturması caizdir. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunu ‘sadaka vermek’ diye isimlendirmiştir Ona uyan kişi böyle yapmakla uyduğu kişiye sadaka vermiş gibi sevap alır. Çünkü o, tek başına namaz kılsaydı yalnızca namaz sevabı elde edecekti. Ona uyarak cemaat oluşturan kişi onun aynı zamanda cemaat sevabı elde etmesine vesile olmuştur ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir. Allahu a’lem.

Ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

[1] Ahmed 3/5 No: 11032, 11428

[2] İbni Ebi Şeybe 2/46/1, Beyhaki 3/69-70

[3] Tirmizi 220, Darimi 1376, İrva 535

[4] Ahmed 3/45 No: 11428

[5] Ebu Davud 574, Darimi 1375, İbnu’l-Carud 330, İrva 535

[6] Ahmed 5/254 No: 22542, 22672, Heysemi Mecmau’z-Zevaid 2/48

[7] Darekutni 1/276, Zeylai Nasbu’r-Raye 2/58, Mübarekfuri Tuhfetü’l-Ahvezi 2/11

Leave a Reply