بسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله

GİRİŞ

1) İnsan başıboş yaratılmadı.   (Kıyame Suresi:36)

2) Emanet, göklere,yere ve dağlara arz edildi; kabul etmediler.İnsan kabul etti.  (Ahzâp Suresi:72)

3) Yaratılışları ve dünyaya gönderilişlerini düşünmeyenler, dünya hayatından zahir(görünen) olanı bilirler ahiret  hayatından gafildirler,    (Rum Suresi:7)

4) Dünya hayatının süs ve eğlencesine dalanlar, Allah’ı unuturlar Allah’da onlara kendilerini unutturur,    (Haşır Suresi:19)

5) Cennetin vasıflarını anlatan bu kitap mahzun olan kimseyi teselli eder, kalpleri harekete geçirir, nefisleri Melik’i l- Kuddüs olan Allah’a komşuluğa götürür ve okuyan kimselerin imanını artırır. (İbni Kayyım rh.a.)

VASIFLAR

6) Cennet şu anda vardır, (Necim Suresi:13-15)

7) Cennetin kapıları vardır, (Zümer Suresi:73)

8) Cennetin kapıları sekiz tanedir, (Buhari:3058, Müslim:1152/166)

9) Abdest aldıktan sonra : “Eşhedü enlâ ilahe illahu vahdehu lâ şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh”  derse, cennete dilediği kapıdan girer. (Müslim:234)

10) Cennet kapıları çok geniştir, (Buhari:3122, Müslim: 194)

11) Cennetin kapısının halkası vardır ve kapıların içi dışından dışı içinden gözükür, (Tirmizi:3355, Sahihu l-Camî:2123)

12) Cennetin anahtarı namazdır, (Tirmizi:4 )

13) Cennetin yazgısı, ölüm anında ve cennete giriş anında; cennet ehline açılacaktır, (Ebu Davud:4753)

14) Cennete giden yol bir tanedir,(Enam Suresi:153, Buhari:7145)

15) Cennette dereceler vardır,  (Buhari:3057)

16) Cennet derecelerinin en üstünü “ Vesile”dir ve Rasulullah (s.a.v.)’a aittir, (Müslim:384)

17) Allah’u Teâla mümin kullarına cenneti arz eder ve buna karşılık onların canlarını ve mallarını satın alır,       (Tevbe:111, Tirmizi:2567)

18) Cennet ehli Rablerinden cenneti ister Rableri de onlara icabet eder, (Ali İmran:193, 194, 195)

19) Cennettin isimleri: Selam Yurdu (Yunus Suresi:25) ,   Dar’u l-Huld (Ebedilik Yurdu) Ra’d Suresi:35,     Dar’u l-Mukame (İkame Yurdu) Fatır Suresi: 35,     Cennetü l-Me’va Necim Suresi:15,     Cennatü Adın Meryem:61,     Dar’u l-Hayavan (Yaşam Yurdu) Ankebut:64,    Firdevs Cenneti Kehf Suresi:107,     Naım Cenneti (Nimetler Cenneti) Lokman Suresi:8,     Makamun Emin Duhan:51, Makamı Sdık (Hak Meclis) Kamer Suresi:55.

20) Cennet  adedi, isim ve derecelerine itibar  ile birden fazladır.  (Buhari:2657)

21) Allah Tebareke ve Teâla bazı cennetlerin ağaçlarını, üstünlüğü sebebiyle kendi eliyle dikmiştir.  ( Müslim:189)

22) Cennetin kapıcıları ve bekçileri vardır ve reislerinin adı Rıdvan’dır.   (Müslim:197)

23) Cennetin kapısını ilk çalacak olan Nebimiz (s.a.v.)’dir. ( Müslim:196)

24) Cennete ilk girecek ümmet, Nebimiz (s.a.v.)’in ümmetidir. (Müslim:855)

25) Cennete bu ümmetten ilk gireceklerin yüzü ayın bedir hali gibi parlaktır. (Müslim:2834)

26) Cennete zenginlerden önce muhacirlerin fakirleri girecektir.   (Müslim:2979)

27) Cennetin kendilerine garantili olduğu kimseler, darlıkta infak ederler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Kötülük işledikleri zaman yahut kendilerine zulmettikleri zaman Allah’ı anarlar, günahlarına tevbe ederler, bilerek yaptıklarında ısrar etmezler. (Ali İmran Suresi:133-136)

28) Cennet ehlinin çoğu Ümmet’i Muhammed’dir. (Müslim:221\377)

29) Kadınlar cennette de cehennemde de erkeklerden daha fazladır. (Müslim:2834)

30) Bu Ümmetten cennete hesapsız girecek kimseler vardır. (Buhari:6453)

31) Allah Tebareke ve Teâla cennete hesapsız girecek kimseleri kabzası ile üç kez kabzalar. (Ahmed b. Hanbel: 22210)

32) Cennetin toprağı yumuşaktır. (Müslim:2928/93)

33) Cennette odalar, köşkler, saraylar ve çadırlar vardır. (Zümer:20)

34) Cennet ehli cennete girdiklerinde, konaklarını bilir ve tanırlar. (Buhari:2259)

35) Cennet ehli cennete toplu halde girer ve selamla karşılanırlar. (Zümer:73)

36) Cennet ehli Adem (a.s.)’ın sureti ve boyu üzeredir. Ahlakları birdir. (Hicir:47), (Müslim:2834/16)

37) Cennette en üst ve en alt olmak üzere dereceler vardır. (Bakara Suresi:253) ,(Müslim:189)

38) Cennet ehlinin cennete girişte ki hediyesi, balık  ciğerinin  ziyâdesidir. (Müslim:315)

39) Cennetin kokusu kırk senelik mesafeden hissedilir. (Buhari: 2954 )

40) Cennet müezzini cennette nida edecektir. (Müslim:2837)

41) Cennetin ağaçları, bostanları ve gölgelikleri vardır. (Vâkıa Suresi: 27 – 40 )

42) Cennete meyveler vardır.  (Bakara Suresi: 25)

43) Cennette dileyen kimse ekin ekebilir. (Buhari:7385)

44) Cennette nehirler ve pınarlar vardır. (Hicir Suresi:45), (Müslim: 400)

45) Cennet ehlinin yiyecek ve içeceği canlarının istediği şeylerdendir. (Tur Suresi: 22,23)

46) Cennet ehlinin yediği ve içtiği kaplar altın ve gümüştendir. (Zuhruf:71), (Müslim: 180)

47) Cennet ehlinin giyisileri ve mendilleri ince ve kalın ipektendir. (Duhan Suresi:51,53), (Müslim:2469)

48) Cennet ehline ait çadırlar, döşekler ve koltuklar vardır. (Gâşiye Suresi:13), (Kehf Suresi:31)

49) Cennet ehlinin cennette hizmetçileri  vardır. (Vakıa Suresi:17-18)

50) Cennet ehli için ikiden fazla eş vardır ve o eşler en güzel surettedirler. (Duhan Suresi:54)

51) Cennet ehli kimseler evlenir, cima eder ve onlardan hiçbir şekilde; mezi, meni gelmez ve zayıf düşmezler. (Yasin Suresi:55, Sahihi Camii Sağir:8106)

52) Cennet ehli hurilerin şarkılarından ve cennet müziklerinden dinlerler. (Albani Sahiha: 3002)

53) Cennet ehlinin atları ve binitleri vardır. (Zuhruh Suresi:71,  Sahih-i Tergib:3755)

54) Cennet ehli cennette birbirlerini ziyaret eder ve dünyadaki hallerini konuşurlar.  (Sâfât Suresi:50-57)

55) Cennetin çarşısı vardır, Allah onu cennet ehli için hazırlamıştır.  (Müslim:2833)

56) Cennet ehli Rableri ile karşılaşır ve ondan razı olurlar. (Buhari:6549 Müslim:2829)

57) Cennet ehli cennette sayısız nimetlerin sahibidirler. (İnsan Suresi:20)

58) Cennette akla hayale gelmeyen şeyler(mükafatlar) vardır. (Secde Suresi17, Müslim:2824)

59) Cennet ehli Rablerini görürler, Rableri de onlara gülerek tecelli eder. (Müslim: 182, 633)

60) Allah Tebareke ve Teâla kendisine karşı ahdi bozanlarla konuşmaz. Ancak, cennet ehli ili konuşur ve onlara selam verir.(Âl-i İmran:77, Yasin:58)

61) Cennet ebedîdir yok olmaz. ( Hud Suresi:108)

62) Cennete en son girecek kimsenin küçük günahları kendisine arz edilir ve kötülükleri iyilikleri ile değiştirilir.            ( Müslim:190)

63) Cennete girecekler girdikten sonra, cennette fazla boş yer kalır ve Allah orası için yeni bir mahlukat yaratır. (Müslim:2846, 2848)

64) Mümin bir kimsenin nesli, cennette derece bakımından kendisine tabi olur. (Tur Suresi: 21)

65) Cennet ehli uyumaz. Çünkü uyku ölümün kardeşidir. (Sahihi’l- Cami:6808)

66) Mümin’in çocuğunun istiğfarı sebebiyle cennetteki derecesi yükselir. (Müsnet:2/509, İbni Mace:3660)

 67) Bu müjdeleri hak eden kimseler: İman edenler, salih amel işleyenler, muttakiler, Rabbimiz Allah deyip de dosdoğru olanlar, sözü dinleyip en güzeline tabi olanlar, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, zikre tabi olanlar ve Rahman’dan korkanlar. (Bakara:25, Yunus:62,64, Fussilet:30, Zümer:17,18, Tövbe:20,22, Yasin:11)

Not: Bu yazı, İbni Kayyım (rh.a.)’ın “Cennetin vasıfları” adı kitabını ihtisar yapan Dr. Ahmet b.Osman El Mezid’in kitabından özetlenmiştir.

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

Leave a Reply