Allah’a hamd, Resulü Ekrem’ine salatü selam olsun. Elbette Müslüman’ın en önemli görevlerinden biri de Allah’ın yasak sınırlarını bilip, o sınırlarda durmak ve onları geçmemektir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın.” (Bakara 187)

“Kim Allah ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisa 14)

Allah’ın yasak sınırlarını bilmek O’nun haram ettiği şeyleri bilip sakınmak demektir. Bu her Müslüman için zorunludur. Çünkü haramlardan sakınmak her Müslüman için kesin bir farzdır. Bir şeyi bilmeden onu yapmak yahut ondan sakınmak mümkün olmayınca yapılması yahut sakınılması istenen şeyi bilmek de zorunluluk arz eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Size yasakladığım şeylerden kesinlikle sakınınız. Emrettiğim şeyleri de gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz.” (Müslim)

Müslüman haramlardan sakınmak için kuvvetli bir azim ve irade sahibi olmalıdır. Yoksa bu husustaki bir gevşeklik ve irade zaafiyeti sebebi ile haramlara düşebilir. Müslüman şunu bilmelidir ki, Allah’ın haram ettiği şeyler zararlı ve murdardır. Yahut da zararı faydasından çoktur. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“İşte o Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.” (Araf 157)

Müslüman bilmelidir ki, helal ve haram kılma yetkisi Allah’a aittir. Hiç kimsenin kendi arzusu ve şahsi görüşü ile herhangi bir şeyi helal yahut haram kılma yetkisi yoktur. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak (bu helaldir, şu da haramdır) demeyin, çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah’a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler.” (Nahl 116)

Yine Müslüman bilmelidir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem’in haram kıldığı şeyler hüküm bakımından aynen Allah’ın haram kıldığı şeyler gibidir. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“O (Muhammed) arzusuna göre konuşmaz. O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.” (Necm 3-4)

İşte bu kitapçığın ileriki bölümlerinde Kur’an ve sünnette haram olduğu beyan edilmiş olan bazı hususları okuyucunun dikkatine arz edeceğiz. Böylelikle Müslüman bunları öğrenecek ve bunlara düşmeyecektir.

 1. Allah’a Ortak Koşmak:

Allah’a ortak koşmak (şirk) mutlak olarak haram ve günahların en büyüğüdür. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını. (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.” (Nisa 48)

“Biliniz ki kim Allah’a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onların yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur.” (Maide 72)

Kabirlere ibadet etmek, ölülere dua etmek, Allah’ın haram kıldıklarını helal saymak, helallarını haram saymak Allah’a ortak koşmaktır. Bu durum kainatın yönetim ve denetiminde Allah’tan başka birilerinin etki ve yetkisi olduğu gibi batıl bir inançtır.

 1. Adam Öldürmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Kim bir mümini (mümin olduğu için) kasten öldürürse cezası, içinde ebediyyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa 93)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de büyük günahları sıralarken şöyle buyurmuştur: “Allah’a ortak koşmak, ana babaya asi olmak, (haksız yere) adam öldürmek …” (Buhari, Müslim)

 1. Sarhoşluk Veren Şeyleri İçmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90)

Buna göre aklı giderip sarhoşluk veren her şey haramdır. İster yeme, ister içme, ister koklama, ister enjektör yahut başka yollarla alınan her çeşit uyuşturucu da haramdır.

 1. Zina:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra 32)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Zina eden zina halinde mümin değildir.” (Müslim)

Zina neseplerin karışmasına ve toplumun fesat ve bozguna uğramasına sebep olur. Aynı şekilde zina erkek ve kadında haya duygusunu öldürür, tıbbi olarak bedeni zaafiyete ve birtakım ölümcül hastalıklara sebep olur. En büyük zararıysa Allah Teâlâ’nın gazabını celb etmesidir.

 1. Eşcinsellik (homoseksüellik ve lezbiyenlik):

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.” (En’am 151)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Lut kavminin amelini yapanları (eşcinselleri, homoseksüel ve lezbiyenleri) bulduğunuzda her ikisini de öldürünüz.” (Ahmed b. Hanbel. Sahih)

Eşcinsellik erkeğin erkeğe, kadının da kadına cinsel duygularla yaklaşmasıdır. Üzülerek ifade edelim ki asrımızda beşeriyet tökezlemiş, bu iş aşağılık ve bayağı insanların fesad ve bozgunculuk adına hakları olduğu iddia edilmiş hatta Avrupa Parlamentosu’nda bunlar adına bir savunucular çıkıp hezeyanlarda bulunmuşlardır. Daha da ileri giderek bazı kiliseler eşcinsellerin evliliğini onaylamıştır.

 1. Kumar:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide 90)

Maalesef dünya üzerinde bir çok ülke ve beldelerde kumar kulüpleri yaygın bir hale gelmiş olup hatta bu kulüpler internet üzerinden de bu cürümü işlemektedirler. Bu kulüplerin birçoğu aynı zamanda genelevlerle de bağlantılı olup bu suretle bir çok haram ve kötülükleri bünyelerinde barındırmaktadırlar.

 1. Hırsızlık:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Maide 38)

Hırsızlık büyük günahlardandır. Hırsızlık ve güveni sarsıp insanlar arasında terör, anarşinin yayılmasına sebep olur. Akıtılan nice kanlar işlenen nice cinayetler vardır ki bunun tek sebebi hırsızlıktır. Bunun için insanların can, mal ve mesken güvenliğini sağlamak adına İslam Dini hırsızı ağır bir şekilde cezalandırmıştır.

 1. Faiz Yemek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun, eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. Şayet (faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından (faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun.” (Bakara 278-279)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de faiz yiyeni, yedireni, bu işin yazıcısını ve şahidini lanetlemiş ve “Bunlar (günahta) eşittir” buyurmuşlardır. (Müslim)

 1. Rüşvet Almak-Vermek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“(Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Maide 2)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“Allah Teâlâ rüşvet alana da verene de lanet etsin” buyurmuştur. (Ahmed ve Ebu Davud. Sahih) Vazifesini ifa ve icra etmekte rüşvet alan amir, memur, kadı, hakim ve sair yönetici ve sorumluların hepsi bu lanet kapsamına girmektedir.

 1. Aldatma:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Aldatan bizden değildir.” (Müslim)

Bu durum daha çok alışveriş yapan ticaret erbabında müşahede edilmektedir. Tüccar sadakat üzere olup mallarının ayıbını müşteriye beyan etmeli, fazla kâr maksadıyla bu ayıbı gizlememelidirler. Zira bu durum İslam ahlakından değildir.

 1. Yabancı Bir Kadınla İkili Ortamda Beraber Kalmak:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Hiçbir erkek mahremi olmayan yabancı bir kadınla ikili ortamda beraber bulunmasın, yoksa üçüncüleri şeytan olur.” (Tirmizi. Sahih)

 1. Kadına Arkadan Yaklaşmak:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

“Kadına arkadan yaklaşan melundur.” (Ahmed b. Hanbel, Ebu Davud. Sahih)

 1. Adet Halinde Kadınla Cinsel İlişkiye Girmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi bilin ki, Allah tevbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara 222)

 1. Ana Babaya Asi Olup Akrabayla İlişkiyi Kesmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmiş olmaz mısınız? İşte bunlar Allah’ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.” (Muhammed 22-23)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Size günahların en büyüklerini haber vereyim mi? (Bunlar) Allah’a ortak koşmak, ana babaya asi olmak ve yalan sözdür.” (Buhari, Müslim)

Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selem: “Akrabasıyla ilişkisini kesen cennete giremez.” buyurmuştur. (Buhari, Müslim)

 1. Yetim Malı Yemek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” (Nisa 10)

 1. İntihar Etmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Kim düşmanlık ve haksızlık ile bunu yaparsa (kendini öldürürse bilsin ki) onu ateşe koyacağız; bu ise Allah’a çok kolaydır.” (Nisa 29-30)

 1. Yalan Söylemek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Sonra da dua edelim de Allah’tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.” (Al-i İmran 61)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Şüphesiz yalan günaha, günah da cehenneme sürükler.” (Buhari, Müslim)

 1. Zulüm:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar.” (Kasas 32)

“0 gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de, kötü yurt da onlarındır!” (Gafir 52)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Zulümden sakının, zira zulüm (sahibi için) kıyamet günü bir takım karanlıklardır.” (Müslim)

 1. Uğursuzluk İnancı:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Uğursuzluk (bir takım şeyleri uğursuz saymak) şirktir.” (Ebu Davud, Tirmizi. Sahih)

Bazı kimseleri, baykuş gibi bazı hayvanları, bazı ayları yahut mesela 13 gibi bazı rakamları ve daha başka birtakım şeyleri uğursuz saymak hep bu kapsamda düşünülür.

 1. Başkalarının Ayıplarını Araştırmak:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Ey Müslüman olduğunu söyleyip henüz iman kalplerine yerleşmemiş olanlar, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Zira kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbını araştırır. Allah da kimin ayıbını araştırırsa evinin içinde (gizli ve özel mekanlarda dahi olsa) Allah onu rezil eder.” (Tirmizi. Sahih)

 1. Leş, Kan Ve Domuz Eti Yemek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“De ki: Bana vahyolunanda leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti_ki pisliğin kendisidir_ ya da günah işlenerek Allah’tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimseye haram kılınmış bir şey bulamıyorum.” (En’am 145)

 1. Bile Bile Bir Başkasının Kendi Babası Olduğunu İddia Etmek:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her kim bilerek bir başkasının kendi babası olduğunu iddia ederse ona cennet haramdır.” (Buhari, Müslim)

 1. Sövmek ve Lanet Etmek:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslümana sövmek fasıklık (günah), onu öldürmek ise küfürdür.” (Buhari)

Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“Mümin lanetçi olamaz.” buyurmuşlardır. (Tirmizi. Sahih)

 1. Vefasızlık Ve İhanet Etmek:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Vefasızlık yapan ve ihanet eden herkes için kıyamet gününde bir bayrak açılacak ve ‘Bu falanın vefasızlığı ve ihanetidir.’ diye teşhir edilecektir.” (Buhari, Müslim)

 1. Hıyanet Ve Nifak:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi katıksız münafık olur. Kimde de bunlardan biri bulunursa o kişide o sıfatı terk edinceye kadar nifaktan bir haslet bulunmuş olur. (Bunlar) emanete hıyanet etmek, yalan söylemek, sözünden caymak ve tartışmada sövüp küfretmektir. ” (Buhari, Müslim)

 1. Gıybet Etmek Ve Söz Taşımak:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah,  tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat 12)

“Durmadan laf götürüp getiren (aşağılık) kimseye boyun eğme.” (Kalem 11)

Gıybet, mümin kardeşini gıyabında hoşlanmadığı şeylerle anmaktır. Nemime ise insanların sözlerini diğerine taşıyıp koğuculuk yapmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“Söz taşıyıp koğuculuk yapan cennete giremez.” buyurmuştur. (Müslim)

 1. Namazı Terk Etmek:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik.” (Müddesir 42-43)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selem:

“Kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır.” (Müslim)

 1. Zekat Vermemek:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şeyde kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır.” (Al-i İmran 180)

 1. Ramazan Orucunu Terk Etmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin.” (Bakara 185)

 1. Gücü Yettiği Halde Hacca Gitmemek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kabe’yi) haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstağnidir.” (Al-i İmran 97)

 1. Kadınların Açılıp Saçılıp Sokağa Çıkması:

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:

“Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın” (Ahzab 33)

 1. Kadının Meşru Ve Haklı Bir Sebep Olmaksızın Kocasından Boşanmak İstemesi:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Hangi kadın meşru ve haklı bir sebep olmaksızın kocasından boşanma talep ederse ona cennetin kokusu haramdır.” (Ebu Davud, Tirmizi. Sahih)

 1. Eşler Arasındaki Sırrı İfşa Etmek:

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

“Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar.” (Nisa 34)

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah katında insanların en kötüsü ailesinin sırrını ifşa edendir.” (Müslim)

 1. Kadının Kocasının Yatağına Gelmemesi:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kişi ailesini yatağına çağırıp eşi bunu reddederse sabaha kadar bütün melekler ona lanet eder.” (Buhari, Müslim)

 1. Kadını Kocasına İspiyon Etmek:

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kadını kocasına ispiyon ederek (aralarını açıp boşanmalarını sağlayarak) aile yuvasını dağıtan bizden değildir.” (Ebu Davud. Sahih)

Leave a Reply