A) MÜSLÜMANIN YÜCE ALLAH (Celle Celaluh) A KARŞI SORUMLULUKLARI

 1. Sanki O’nu görüyormuş gibi Allah’a ibadet etmek,
 2. Allah’a şirk koşmamak,
 3. Allah’a ihlas (samimiyet) ile ibadet etmek,
 4. Allah’ı gözetmek (her zaman bizi gördüğünü bilip ona göre davranmak),
 5. Allah’tan yardım istemek,
 6. Allah sevmek ve isyan etmemek,
 7. Şiarlarını yüceltmek (emirlerini yapıp yasaklarından uzak durmak),
 8. Allah’ın haramları çiğnendiğinde öfkelenmek,
 9. Allah’a tevekkül etmek (güvenip dayanmak),
 10. Allah’tan gelene rıza göstermek,
 11. Yalnızca Allah adına yemin etmek, başka türlü yeminden sakınmak,
 12. Kalp, dil ve organlarla Allah’a şükretmek,
 13. Allah’tan bağışlanma istemek (istiğfar etmek).

B) MÜSLÜMANIN RASÛLULLAH (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) E KARŞI SORUMLULUKLARI

 1. Onu sevmek,
 2. Onun emir ve yasaklarına itaat etmek,
 3. Haber verdiği her şeyi doğrulamak,
 4. Ona muhalefet etmemek,
 5. Onu tüm yaşantıda örnek almak,
 6. İsmi anıldığında ‘sallallahu aleyhi ve sellem’ diyerek Rasûlullah’a salat ve selam etmek,
 7. Ezandan sonra dua ederek onun için vesileyi (Makam-ı Mahmud’u) istemek,
 8. Sünnetini öğrenmek, yaşamak ve yaymak,
 9. Onun yanında (mescidinde ve hadisleri zikredildiğinde) sesi yükseltmemek,
 10. Ehl-i Beyti’ne (ailesine) hürmet ve ikramda bulunmak,
 11. Ona (ve getirdiklerine uyarak) yardım etmek,
 12. Sahâbesini sevmek, onlara hürmet göstermek ve isimleri anıldığında ‘radıyallahu anh’ diyerek dua etmek,
 13. Hayatını ve metodunu anlamak,
 14. Sözünü bozmadan nakletmek, zayıf senetle bildirilen haberleri nakletmekten sakınmak.

C) ANNE VE BABAYA KARŞI SORUMLULUKLAR

 1. Anne ve babaya iyi davranmak,
 2. Onları sevmek ve onlara şefkatli davranmak,
 3. Allah’a isyanı emretmedikleri müddetçe onlara itaat etmek,
 4. Geçimlerini sağlayarak ihtiyaçlarını gidermek,
 5. Kafir bile olsalar onlara ihsanda (iyilikte) bulunmak,
 6. ‘Öf!’ bile demekten sakınarak duygularına dikkat etmek,
 7. Onlara isimleriyle değil de en güzel hitapla seslenmek,
 8. Onlar ayaktayken oturmamak, yürürken önlerine geçmemek,
 9. Farz-ı kifaye olan cihada giderken onlardan izin almak,
 10. Onlara öncelik vermek, eş ve çocukları onlardan üstün tutmamak,
 11. Hayattayken ve ölümlerinden sonra onlara dua etmek, borç ve adaklarını yerine getirmek, onlar adına sadaka verip hayır hasenatta bulunmak,
 12. Ölümlerinden sonra arkadaşlarına iyilikte bulunmak.

D) AKRABALARA KARŞI SORUMLULUKLAR

 1. Akrabalara iyilikte bulunmak,
 2. Sıla-i rahim (ilişkileri devam ettirmek) yapmak,
 3. Onlara şefkatli davranmak,
 4. Sadaka vermek, ihtiyaçlarını gidermek,
 5. Eziyet ve sıkıntılarına katlanmak, onları affetmek ve bu halde bile onlarla ilişkiyi devam ettirmek,
 6. Onlara nasihatte bulunmak ve onlar için dua etmek.

E) MÜSLÜMANIN NASİHATTEKİ METODU

 1. İslam’ın direklerinden olan nasihatte ihlaslı (Allah rızasını gözetir) olmak,
 2. Hikmet, güzel öğüt ve yumuşaklıkla nasihat etmek,
 3. Müslümanın Müslümanlar üzerinde bir hakkı olan nasihati gizlememek,
 4. Nasihat edileni kırıp küçümsemeden ona samimi davranmak,
 5. Nasihatte bulunan kişi olarak başkalarına her haliyle güzel örnek olmak,
 6. Nasihati Allah için yapmak, nefsî davranmamak,
 7. Başkalarının fikir ve görüşlerine saygı göstermek,
 8. Nasihati gizli yapmak, açıktan ve onur kırıcı şekilde yapmamak.

F) KENDİSİNE NASİHAT EDİLENİN UYMASI GEREKENLER

 1. Nasihati kibirlenmeden ve geniş yüreklikle kabul etmek,
 2. Batılda ısrar etmeyip hakka ve doğruya yönelmek,
 3. Aklı ve hikmetiyle faydalı olan akıllı müslümandan nasihat almak,
 4. Kendisinin iyiliği için çabalayan nasihatçiye teşekkür etmek.

G) MÜSLÜMANIN DAVETTEKİ METODU

 1. Niyette ihlaslı (Allah rızasını gözetir) olmak,
 2. Hikmet ve güzel öğütle davet etmek,
 3. Dini iyi anlamak ve hükümlerini iyi bilmek. Bunun için Kur’an ve hadislerden güç yetirilebildiği kadar ezber yapılması gerekir.
 4. Güzel örnek olmak. Bu sebeple davetçi bildikleriyle amel etmeli, güzel ahlak ve yaşantılı olmalı, günahlara dalmaktan ve şüpheli işlerden sakınmalıdır.
 5. İhtilaflı konulardan ve boş tartışmalardan uzak durmak,
 6. En önemli konudan başlamak, sonra daha önemsiz olanlara doğru yönelmek,
 7. Nezaket ve yumuşaklıkla davet etmek,
 8. İnce zeka sahibi olmak. Nasıl davet yapılacağını, nasıl ikna edeceğini bilir, uygun vakti seçer, davet edileni ve içinde bulunduğu toplumsal özellikleri bilir.
 9. İnsanlarla anlayış seviyeleri ölçüsünde muhatap olmak,
 10. Davete aile ve akrabalardan başlamak,
 11. 11.Reddedildiğinde ümitsizliğe düşmemek, daveti yapıp hidayeti Allah’tan beklemek,
 12. Daveti aşama aşama yapmak,
 13. Davet üslubunu çeşitlendirmek. Bu hususta Nuh (Aleyhi’s-Selam) güzel bir örnektir.
 14. Davette birlikte hareket etmek.

H) ZİKİRDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Allah’ın evinde (mescitlerde) zikir (Kur’an okumak, ders vb.) yapmak,
 2. Zikir esnasında temiz olmak,
 3. Sakin ve huşulu olmak,
 4. Kıbleye yönelmek,
 5. Allah’ı her vakitte zikretmek,
 6. Bollukta ve darlıkta Allah’ı zikretmek,
 7. Pis yerlerde Allah’ı zikretmekten kaçınmak,
 8. Rasûlullah’tan ulaşan zikirlere bağlı kalmak ve en özlü zikirleri seçmek,
 9. Çarşıya girişte, yatarken, uyanınca, tuvalete girişte ve çıkışta, abdestten sonra, yeni elbise giydiğinde, mescide gidişte, mescide girerken ve oradan çıkarken, yemek yerken, sabahlayınca ve akşamlayınca ve günün her anında sahih sünnette bildirilen dualarla zikirde bulunmak.

I) DUADA UYULMASI GEREKENLER

 1. Dua vaktini seçerken faziletli olan icabet vakitlerini gözetmek,
 2. Kıbleye yönelmek,
 3. Elleri kaldırmak,
 4. Allah’ı övüp tesbih etmek, Nebi’ye salat etmek,
 5. Talebini kesin dille ve kabul edileceğine inanarak yapmak, duada ısrar etmek ve üç kez tekrarlamak, kabul olunmasında aceleci olmamak,
 6. Alçak sesle dua etmek,
 7. Kur’an ve sünnette geçen dualar ile dua etmek,
 8. Duada nağme (teğanni) yapmamak yani yapmacık davranışta bulunmamak,
 9. Önce kişinin kendisine dua etmesi, sonra başkasına dua etmesi,
 10. Kişinin kendisi, ailesi, malı ve evladı aleyhinde dua yani beddua etmemesi,
 11. Kişinin Müslüman kardeşi için gizlice (gıyaben) dua etmesi,
 12. İyilik yapana dua etmek,
 13. Salih kimselerden dua istemek,
 14. Günah işlemek veya akrabalık bağını kesmek için dua etmemek,
 15. Allah’ı zikretmek, O’na itaat etmek ve salih amel işlemek,
 16. Helal rızık konusunda azimli olmak, haram yemekten ve giyinmekten sakınmak.

İ) ZİYARETLEŞMEDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Evlilik, doğum gibi hayırlı şeyler için kutlama (tebrik) ziyareti yapmak,
 2. Sevinç ve mutluluğunu belli etmek,
 3. Musafaha yapmak (tokalaşmak),
 4. Hediye vermek,
 5. Sahih sünnette bildirilen kutlama sözleriyle tebrik etmek.

J) BAŞSAĞLIĞI VE TESELLİ ZİYARETLERİNDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Taziyede acele etmek,
 2. Üç günü geçirmemek
 3. Cenaze evi için yemek yapmak,
 4. Kadınların taziyesinde süslenmemeye özen gösterilir.
 5. Matem için topluca ve özel olarak oturmamak, nerede karşılaşılırsa taziyede bulunmak ve ziyareti kısa yapmak,
 6. Taziyede sünnette bildirilen sabrı telkin eden teselli edici sözler kullanmak,
 7. Matem için özel mekan ayırmak, kırkıncı gün amelleri yapmak, ölüm yıldönümü etkinlikleri düzenlemek gibi bid’atlerden sakınmak,
 8. Cenazenin kaldırılması işlemlerinde aşırıya kaçmamak.

K) HASTA ZİYARETİNDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Niyette ihlaslı (Allah rızasını gözetir) olmak,
 2. Ziyaret için uygun vakti seçmek,
 3. İyileşmesi için dua etmek, ümit verici şeyler telkin etmek,
 4. Allah’ın kendisini hastalıktan koruduğu için hamdetmek,
 5. Ziyareti kısa tutmak.

L) SELAMLAŞMADA UYULMASI GEREKENLER

 1. İslamî lafızlı selama (selamun aleykum-aleykum selam) bağlılık göstermek, diğer selam şekillerine (günaydın, iyi günler, iyi geceler vb.) meyletmemek,
 2. Tanıdık tanımadık her müslümana selam vermek,
 3. Yüksek sesle selam vermek,
 4. Konuşmaya başlamadan önce selam vermek,
 5. Selamı almak,
 6. Kişiler arasına ağaç, duvar vb. engel girip de tekrar karşılaşınca selamı tekrarlamak,
 7. Selamlaşmada musafaha yapmak ve tebessüm etmek,
 8. Fitneye sebep olmayacaksa kadınlara selam vermek,
 9. Çocuklara selam vermek,
 10. Selam verilmeyecek ortam (tuvalet gibi) ve durumlarda selam vermemek,
 11. Topluluğa selam vermek, topluluktan birinin selamı iade etmesi yeterli olur.
 12. Boş eve selam vermek,
 13. Bir ortama geldiğinde ve ayrılırken selam vermek.

M) BAYRAMLARDA UYULMASI GEREKENLER

 1. Gusletmek, güzel koku sürünmek, en güzel elbiseleri giymek,
 2. Ramazan Bayramı namazına çıkmadan önce bir şeyler yemek,
 3. Namaza erken gitmek,
 4. Açık arazide (musallada) namaz kılmak,
 5. Kadın ve çocukları namazda hazır bulundurmak,
 6. Ramazan Bayramı namazını güneşin doğumundan biraz geç (yaklaşık 20 dk. sonra) kılmak, Kurban Bayramı namazını erken kılmak,
 7. Bayram namazı için ezan ve kamet okumamak,
 8. Bayram namazlarından önce ve sonra nafile namaz kılmamak,
 9. Namazdan sonra hutbeyi dinlemek için oturmak,
 10. Selamlaşma, el sıkışma ve kutlama şeklinde bayramlaşmak,
 11. Eve dönüşte giderken kullanılan yoldan farklı bir yoldan dönmek,
 12. Akrabayı ziyaret ederek onlarla bayramlaşmak,
 13. Fakirlere ve yetimlere bolca sadaka vermek, şefkat göstermek,
 14. Mübah olan oyun ve eğlenceler düzenlemek,
 15. Bayram günü oruç tutmaktan sakınmak,
 16. Bayram günlerinde teşrik tekbirleri getirmek,
 17. Müslümanlar arasında samimiyetle davranmak ve tartışmalardan kaçınmak.

N) MÜSLÜMANIN ŞAKADAKİ YOLU

 1. Şakada doğru olmak, yalandan sakınmak,
 2. Şakada dengeli hareket etmek, aşırılıktan kaçınmak,
 3. Alay etmemek, hakir görmemek,
 4. Şakada yakınlık, samimiyeti artırma gibi iyi niyetler taşımak,
 5. Uygun zamanı ve yeri seçmek,
 6. Evlenme, boşanma ve eşine geri dönme hususunda şaka yapmamak,
 7. Silahla şaka yapmamak,
 8. Din ile ilgili konularda şaka yapmamak.

O) MÜSLÜMANIN OYUNLARINDAKİ DAVRANIŞLARI

 1. Niyetini kontrol etmek ve güzelleştirmek,
 2. Haram ve faydasız oyunlardan kaçınmak,
 3. Vakti programlamak, dengeli ve düzenli spor yapmak,
 4. Uygun yeri seçmek, uygunsuz mekanlardan uzak durmak,
 5. Kadın erkek karışık bulunmamak,
 6. Arkadaşlarına eziyet verecek hususlara dikkat etmek,
 7. Fanatik olmamak. Sporda amaç sevgi ve dostluğu artırmaktır.
 8. Avreti örtmek, dine aykırı kıyafet giymemek,
 9. İbadeti aksatmamak,
 10. Eğitim ve derslerin aksatmamak,
 11. Can sıkıntısını gidermek ve bedeni kuvvetlendirmek maksadıyla yapmak,
 12. Güzel ahlaklı ve oyun arkadaşlarına saygılı olmak,
 13. Cinsiyete uygun sporlar yapmak.

Ö) MÜSLÜMANIN YOLDAKİ DAVRANIŞLARI

 1. Gözü haramdan korumak,
 2. Yoldaki eziyet verici şeyleri gidermek,
 3. Trafik kurallarına uymak,
 4. Selamlaşmak ve selamı almak,
 5. İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak,
 6. Yol kenarından yürümek ve yürüyüşte itidal ve tevazulu olmak,
 7. Yolun (çevrenin) temizliğine dikkat etmek,
 8. Büyüklerle yürürken edepli olmak, önlerine geçmemek, sözlerini dinlemek, geçiş önceliği vermek için sol taraflarında yürümek,
 9. Yürürken bir şey yememek,
 10. Yolda sesi yükseltmemek ve rahatsızlık verici şakalardan sakınmak.

P) MÜSLÜMANIN SEYAHATTEKİ DAVRANIŞLARI

 1. Salih niyet taşımak,
 2. Seyahati yalnızca Allah’ın sevdiği ve razı olduğu işler için yapmak,
 3. Seyahate çıkmadan önce istişare ve istihare yapmak,
 4. Borçları ödemek ve emanetleri teslim etmek,
 5. Yakınlara vasiyet ermek, yazılı vasiyetini onlara bırakmak,
 6. Dinine bağlı ve takvalı yol arkadaşı seçmek,
 7. Yol azığı hazırlamak,
 8. Perşembe günü yola çıkmak sünnettir.
 9. Günün evvelinde yolculuğa çıkmak,
 10. Aile ve arkadaşlarla vedalaşmak,
 11. Yola çıkışta sünnette bildirildiği şekilde dua etmek,
 12. Yolcuların aralarından bir kişiyi kendilerine lider seçmesi,
 13. Vasıtaya binince dua etmek,
 14. Yolculardan zayıflara dikkat etmek, onları gözetmek,
 15. Yolculuk vasıtalarına (hayvanlarına) iyi davranmak,
 16. Binerken oturma kurallarına ve genel nezaket kurallarına uymak,
 17. Tepeye çıkarken, aşağıya inerken, konaklayınca, geceleyince, seher vakitlerinde dua ve zikir yapmak,
 18. Tefekkür etmek ve ibret almak,
 19. Gidilen beldenin İslam’a uygun adetlerine uymak,
 20. Yolculuk ruhsatlarından (namazın kısaltılması, birleştirilmesi, nafilelerin kılınmaması, nafile oruç tutulmaması vb.) istifade etmek,
 21. İşini bitirince eve dönüş için acele etmek,
 22. Yolculuk dönüşünde uygun vakitte dönmek, dua etmek ve mescide uğrayarak iki rekat namaz kılmak.

R) İLİM TALEBİNDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Niyette ihlaslı (Allah rızasını gözetir) olmak,
 2. Allah’tan faydalı ilim istemek,
 3. İlim talebinde azim göstermek,
 4. Nefsi kötü ahlaktan temizlemek,
 5. Faydasından dolayı küçük yaşta ilim talep etmek,
 6. İş ve meşguliyetler ilme engel olmamalı,
 7. Sabır ve tahammül göstermeli,
 8. İlim talebinde gerekliliğe öncelik vermek, hocanın yönlendirmelerine uymak,
 9. Kabiliyetine göre herhangi bir ilim dalında ihtisas yapmak (uzmanlaşmak),
 10. Yazmak,
 11. Müzakere ve tekrar etmek,
 12. İlim öğrenmekten utanmamak,
 13. İlim öğrenmek için gayret etmek,
 14. Öğrendiği ile amel etmek,
 15. Talebenin üzerindeki hakkından dolayı hocaya saygı göstermek,
 16. Dikkatle dinlemek, öğrenmek ve anlamak maksadı dışında soru sormamak,
 17. İlim meclisinde edepli olmak.

S) AMEL ve RIZIK TEMİNİNDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Rızık temininde niyet; helal yemek, haramdan uzak durmak, bedeni ibadet ve yeryüzünün imarı için kuvvetlendirmek olmalı,
 2. İşleri vaktinde yapmak,
 3. Erkenden işe başlamak,
 4. İşine önem vermek,
 5. İşini tam ve en güzel şekilde yapmak,
 6. Alçakgönüllü olmak ve kibirden sakınmak,
 7. Dünya işlerini ibadete engel yapmamak,
 8. Haramdan kaçınmak,
 9. İşinde emanet sahibi olmak. Aldatma ve ihanetten sakınmalı, rüşvet alıp verme-meli, çalışanların hakkını vermeli, onlara ağır yük yüklememeli, ihtiyaçlarını karşılamalıdır.

Ş) MESCİTLERDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Temizlik hali üzere (cünüp, hayız ve nifaslı olma dışında) girmek,
 2. Mescide giderken güzel koku sürünmek ve güzel elbiseler giymek, kötü kokar halde mescide gitmemek,
 3. Mescide sıkça gitmek ve oralarda oturmak,
 4. Mescide doğru yönelince dua etmek,
 5. Yürüyüşünde ağırbaşlı olmak,
 6. Mescide sağ ayakla ve dua ederek girmek,
 7. oturmadan önce iki rekat tahiyyatü’l-mescit namazı kılmak,
 8. Kamet okunduktan sonra namaz kılmadan mescitten çıkmamak,
 9. Allah’ı zikretmek, Kur’an okumak,
 10. Namaz kılan kimsenin önünden geçmemek,
 11. İhtiyaç olan yerlere mescit yapmak,
 12. Mescitte yüksek sesle konuşmak ve tartışma yapmaktan kaçınmak,
 13. Mescidin temizliğine dikkat etmek,
 14. Mescitten çıkarken sol ayakla ve dua ederek çıkmak,
 15. Kabirlerin üzerine mescit yapmamak,
 16. Mescitleri süslememek,
 17. Mescitleri Allah rızasını isteyerek bina etmek,
 18. Mescidin içerisinde alışveriş yapmamak, yapana kazanç elde etmesin diye beddua etmek,
 19. Mescitlerde kayıp eşya ilanı yapmamak, yapana bulamasın diye beddua etmek,
 20. Safları düzeltmek ve tertibine riayet etmek,
 21. Mescid-i Haram’da elleri açarak dua etmek, çokça namaz kılmak ve tavaf etmek,
 22. Mescid-i Nebevi’de aşırı davranışlardan kaçınmak ve çokça namaz kılmak,
 23. Cuma namazında hutbe esnasında konuşmamak.

T) TOPLANTI VE SOHBET YERLERİNDE UYULMASI GEREKENLER

 1. Salih kimselerle oturmak,
 2. Selam vermek ve meclisin bitimine kadar oturmak, meclisin ortasına ve iki kişinin arasına izinsiz oturmaktan sakınmak,
 3. Oturuşta dengeli ve edepli olmak,
 4. Yol kenarlarında ve çarşılarda oturmaktan uzak durmak,
 5. Şüpheli haram işler yapılan yerlerden uzak durmak,
 6. Sohbette edepli olmak, konuşanın sözünü kesmemek, dikkatlice dinlemek, yumuşak bir tonda bağırmadan konuşmak, bilmediği konuları konuşmaktan sakınmak,
 7. Aralarında fısıldaşmamak,
 8. Yeni gelenlere yer açmak,
 9. Gelenler için tazim kastıyla ayağa kalkmamak. Anne babaya, alimlere, yaşlı kimselere, emir sahiplerine, hocalara ya da sarılmak ve kutlamak için ayağa kalkmakta sakınca yoktur.
 10. Öksürdüğünde, aksırdığında ya da tükürdüğünde edep kurallarına dikkat etmek,
 11. Ayrılırken selam vermek,
 12. Meclis kefaret duasını yapmak,
 13. Emanete dikkat etmek, meclisin sırını korumak.

U) UYKUDA YAPILMASI GEREKENLER

 1. Zaruret dışında erken uyumak,
 2. Abdestli yatmak,
 3. Temiz yerde uyumak,
 4. Güvenli yerde uyumak,
 5. Uykudan önce dua, zikir ve tesbihatta bulunmak. En önemlileri; Ayete’l-Kürsi, Amene’r-Rasûlü, Mülk ve Kafirun Sûrelerini okumak, İhlas-Felak-Nas Sûrelerini üçer kere avuç içine okuyup bütün vücuda sürmek, 33’er defa ‘Sübhanallah’, ‘Elhamdulillah’ ve 34 defa ‘Allahu Ekber’ demektir.
 6. Sağ taraf üzerine yatarak uyumak,
 7. Nefis muhasebesi yapmak,
 8. Gece ibadeti için kalkmaya gayret etmek,
 9. Sabah namazına kalkmak ve güneş doğana kadar uyumamak,
 10. Uykudan uyanınca dua etmek ve abdest almak,
 11. Gereğinden çok uyumamak.

Ü) RÜYA GÖRDÜĞÜNDE YAPILMASI GEREKENLER

*Rüyanın adabına dikkat etmek. Hayırlı rüya ise Allah’a hamdetmek, bir bilene anlatarak yorumunu istemek, kötü rüya ise soluna üç defa hafifçe tükürerek rüyanın ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak, yattığı tarafın aksine dönmek ve kimseye anlatmamak.

V) TUVALET İHTİYACINI GİDERMEDEKİ TUTUM

 1. Tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak,
 2. Girmeden önce besmele çekerek dua etmek,
 3. Üzerinde Allah’ın zikri bulunan şeylerle girmemek,
 4. Tuvalette konuşmamak,
 5. İhtiyaç giderdikten sonra tuvalette oyalanmamak,
 6. Suları israf etmemek,
 7. İhtiyaç görmek için daima sol eli kullanmak,
 8. Önü ve arkayı kıbleye çevirmemek,
 9. Açık arazide tesettüre riayet ederek insanlardan sakınmak,
 10. İstinca (su ile temizlik) yapmak,
 11. Su bulunmadığında isticmar (üç ve daha fazla olacak şekilde taş, tuvalet kağıdı vb. ile temizlik) yapmak,
 12. Rüzgara doğru bevletmemek,
 13. Durgun sulara bevletmemek,
 14. Hayvan yuvalarına bevletmemek,
 15. Çömelerek bevletmek,
 16. Elleri yıkamak,
 17. Tuvaletten sağ ayakla çıkmak ve çıkınca dua etmek,
 18. Abdest almak.

Y) YEMEKTE UYULMASI GEREKENLER

 1. Helal yiyecekler yemek, haramdan sakınmak,
 2. Mutedil (orta yollu) olmak, çok yemekten sakınmak,
 3. Temizlik gereği yemekten önce elleri yıkamak,
 4. Yemekten önce, unutursa hatırladığında besmele çekmek,
 5. Yemeğe kusur bulmamak, yemeği ayıplamamak,
 6. Yemekte salih niyet taşımak. Allah’a ibadet edebilmek, hayatı devam ettirebilmek ve bedeni kuvvetlendirebilmek için yemek,
 7. Önünden ve sağ elle yemek,
 8. Ayrı ayrı değil topluca yemek,
 9. Altın ve gümüş kaplardan yememek, içmemek,
 10. Yemekte yaslanarak oturmamak,
 11. Cadde ve sokaklarda ve de ayakta yememek,
 12. Su içerken ayakta içmemek, üç nefeste ve su kabının içine nefes vermeden içmek,
 13. Yeme ve içmenin sonunda Allah’a hamdetmek,
 14. İhtiyacı kadar yemek hazırlamak, yemek artıklarını ortalığa atmamak,
 15. Yahudi ve Hıristiyanların helal yiyeceklerinden yemek.

Z) MÜSLÜMANIN GİYİMDEKİ TUTUMU

 1. Giydikleriyle böbürlenmemek ve gururlanmamak,
 2. En pahalı ve en adiyi seçmeksizin orta yollu giyinmek,
 3. Kendi cinsine uygun kıyafet seçmek,
 4. Erkeklerin ipek giymemesi ve altın takmaması,
 5. İsrafa kaçmadan güzellik ve uyuma dikkat etmek,
 6. İhtiyacı olanlara elbise verip giydirmek,
 7. Beyaz elbiseyi tercih etmek,
 8. Yeni elbisesi olanın Allah’a şükretmesi, yeni elbise giyene dua etmek,
 9. Giymeye sağdan başlamak,
 10. Elbiseyi çıkartırken besmele çekmek ve soldan çıkarmak,
 11. Elbisenin sade, güzel, temiz ve ütülü olmasına dikkat etmek,
 12. Güzel koku sürünmek ve ikram edilirse reddetmemek,
 13. Kadının kıyafeti fitneye sebep olacak tarzda gayri İslamî olmamalı,
 14. Cuma günleri ve bayramlarda en güzel elbiseleri giymek.

Rabbim bizleri Müslüman edebiyle edeplenen sevdiği kullarından eylesin!

Vallahu a’lem, ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Rasûlina Muhammed, ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemîn.

Leave a Reply