(1) Allah’ın biz kulları yaratma sebebi:

Kendisine ibadet etmemiz ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamamız.

(2) İbadet:

Allah’ın sevdiği ve razı olduğu söz ve davranışlar.

(3) Allah’a ibadet şeklimiz:

Ancak Allah ve Rasûlü’nün emrettiği şekilde.

(4) Allah’ın nebi ve rasûlleri gönderme sebebi:

Allah onları, kendine ibadet etmeye çağırmak ve şirki kendisinden uzaklaştırmak için gönderdi.

(5) Rububiyet Tevhidi:

Allah’ı fiil sıfatlarıyla tek bilmek.

(6) Uluhiyet Tevhidi:

O’nu ibadetle birlemek.

(7) İsim ve Sıfat Tevhidi:

O’nu Kitabı’nda ve sahih hadislerde kendisini vasfettiği hakikat üzere tevilsiz, tekyifsiz isbat ve kabul etmek.

(8) Allah’ın kullarla birlikte olması:

İsim ve sıfatları ile bizimle olmasıdır.

(9) Tevhidin faydası:

Ahirette azaptan emin, dünyada hidayet ehli olmak ve günahların kefaret edilmesi.

(10) Amellerin kabul şartı:

Üçtür;

  1. a) Allah’a iman ve O’nu tevhid etmek
  2. b) İhlas
  3. c) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)ın getirdiklerine uygunluk

(11) Günahların en büyüğü:

Allah’ın indinde günahların en büyüğü ŞİRK’tir.

(12) Ölüleri ve gaibleri çağırmak:

Onları çağırmak ve onlardan bir şey isteyerek duâ etmek şirktir.

(13) Allah’tan başkasından yardım dilemek:

Güçlerinin yettiği şeylerde diri kullardan yardım istenir. Güçleri yetmeyeceği şeylerde caiz olmaz.

(14) Allah’tan başkasına nezir (adak):

Nezir yalnız Allah için olur, başkasına caiz olmaz.

(15) Allah’tan başkasına kurban:

Caiz olmaz.

(16) Kabirleri tavaf:

Tavaf ancak Kabe’ye olur. Gayrına hiçbir niyetle caiz olmaz.

(17) Sihir:

Küfürdendir.

(18) Falcı ve arrâfı tasdik:

Onları tasdik Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)e indirileni inkar etmektir. Gaybı ancak Allah bilir.

(19) İslâm’a muhalif kanunlarla amel etmek:

Küfürdür.

(20) İslâm’dan önce müşriklerin inancı:

Şefaat talebi ve yakınlık için birtakım putları çağırıyor ve onları destekliyorlardı. Yani uluhiyet tevhidi bozuktu. Halbuki rububiyet tevhidine sahip idiler.

(21) Şirkle beraber amel:

Yapana fayda vermez, onun işleri boşa gitmiştir.

(22) Küçük şirk:

  1. a) Riya,

b)“Allah ve sen olmasaydın”, “Allah ve sen dilersen” gibi sözler,

  1. c) Allah’tan başkası ile yemin etmek,
  2. d) İplik ve halka bağlamak, nazarlık-katır boncuğu-cevşen-nal vb. şeyleri korunmak veya bir şey ummak niyetiyle takmak.

(23) Tevessül ve şefaat talebi:

Caiz olan tevessül üç nevidir:

  1. a) Allah’ın isim ve sıfatları ile duâ etmek,
  2. b) Salih amelleri vesile kılarak duâ etmek,
  3. c) Diri olan salih kullardan duâ istemek.

Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)ın şefaati de ancak Allah’tan istenir.

(24) Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ı övmede aşırılık:

Caiz olmaz. O (sallallahu aleyhi ve sellem) nu, ancak  Allah nasıl övmüş ve kendisi nasıl övmemizi istemişse öyle över, aşırıya gitmeyiz.

(25) Allah yolunda cihad:

Dil, mal ve bedenle cihad yapmak vacip( farz )tir.

(26) Vela (Dostluk, sevmek ve yardım etmek):

Mü’minler ancak birbirlerine vela beslerler. Kafirlere vela beslemek caiz olmaz.

(27) Veli:

Muttaki olan her mü’mindir.

(28) Müslümanların hüküm ve amelleri:

Ancak Kur’an ve sahih hadislerle hüküm ve amel ederler.

(29) Kur’an:

Allah O’nu, kendisiyle amel edilsin diye gönderdi.

(30) Hadis:

Sahih hadislerle amel etmek vaciptir.

(31) Kur’an’la yetinmek:

Bu caiz değildir, mümkün de olmaz. Çünkü hadisler Kur’an’ın şerhidir.

(32) Allah ve Rasûlü’nün sözlerinin önüne geçmek:

Gerek kendi sözlerimizi ve gerekse herhangi bir kimsenin sözünü Allah ve Rasûlü’nün sözü önüne

geçiremeyiz.

(33) Din işlerinde ihtilafa düşmek:

Bu durumda sorunu Allah’ın ve Rasûlü’nün hükümlerine havale ederiz.

(34) Allah ve Rasûlü’nü sevme göstergesi:

Bu ancak onlara itaat edip emir ve yasaklarına uyarak olur.

(35) Kadere dayanarak ameli terk etmek:

Bu bir bahane olur ve caiz olmaz.

(36) Bid’at:

Sonradan dine sokulan şeydir ki; hakkında şer’i bir delil bulunmaz. Dolayısıyla güzeli, çirkini de olmaz.

(37) Sünnet-i Hasene:

İslâm’da, güzel bir çığır açmak olan sünneti hasene vardır.

(38) Müslümanların galibiyeti:

Bu ancak, Kitap ve sünneti tatbik edip tevhid inancını yayınca olur.

Leave a Reply