بسم الله والحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله

     1) 4 Şeyi bilmemiz üzerimize vaciptir:

1) İlim öğrenmek: a) Allah’ı,  b) Nebi (s.a.v.)’i , c) İslam Dinini delillerle bilmektir.

2) İlimle amel etmek,

3) İnsanları bu ilme davet etmek,

4) Bunları yaparken eziyetlere sabretmek.[1]

   2)   Her Müslüman erkeğin ve kadının öğrenmesi ve hayatına geçirmesi gereken üç önemli şey vardır:

1-Allah bizi yarattı, rızık verdi, bizi başıboş bırakmadı ve bize Resul gönderdi. Resul’e itaat eden cennete, isyan eden cehenneme girer.[2]

2-Allah kendisine şirk koşulmasına asla razı olmaz. Allah’a yakın bir melek veya Nebi olsa dahi.[3]

3-Resul’e itaat eden kimse, Allah’a ve Resulüne düşmanlık edenlerle dostluk kuramaz.[4]

   3) İbrahim(a.s.)’in dini hanif dindir. Hanif; doğru, şirkten uzak ve dini sadece Allah’a has kılmak anlamına gelir. Allah, insanların hepsine bunu emretmiş ve onları bunun için yaratmıştır.[5]

4) Allah’ın emrettiği şeyin en büyüğü TEVHİDdir. Tevhit ibadetlerle Allah’ı birlemektir.

5) Allah’ın yasakladığı şeyin en büyüğü de ŞİRKtir. Şirk, Allah’la beraber başkasına ibadet etmektir.[6]

BİRİNCİ ASIL: ALLAH’I BİLMEK

   6) “Sana Rabbin kimdir?” diye sorulduğunda, de ki: “Rabbim, beni ve tüm âlemleri yaratıp terbiye eden Allah’tır, O benim mabudumdur (İbadet ettiğim varlıktır) Ondan başka benim mabudum yoktur.”[7]

   7) “Rabbini ne ile bilirsin?” denildiğinde, deki: “Gece, gündüz, güneş, ay gibi evrendeki ayetleri ve yedi kat gök, yer, içindekiler ve arasındakiler ile bilirim.”[8]

8) Rab olan Allah yani: Yaratan, terbiye eden, rızık veren ve yetiştiren varlık mabut olmaya hak sahibidir.[9]

İKİNCİ ASIL: İSLAM DİNİNİ DELİLLERİ İLE BİLMEK

   9) Kalbî ibadet çeşitleri: Korku, umut, tevekkül, rağbet, saygı, yönelme, yardım, sığınma ve imdada çağırma gibi.

10) Fiilî ibadet çeşitleri: Dua, kurban kesme, adak adama vb. Her kim bu ibadet çeşitlerini Allah’tan başkasına yaparsa müşriktir ve kafirdir.[10]

   11) Kalbî ibadetlerden korku üç türlüdür: a) Fıtri olan b)İbadet olan c)Sırrı (gizli) olan.

Fıtri olan korku, zarar verecek şeylerden korkmak: Yılandan korkmak gibi.

İbadet olan korku, korku ile ibadet etmektir, sadece Allah’a yapılır.

Sırrî olan korku ise, yaşayan bir velinin veya kabirdeki bir zatın fayda vereceğine veya çarpacağına inanmak.

12) Yardım isteme de dört kısma ayrılır:

1-Sadece Allah’ın yapabileceği şeylerde Allah’tan yardım istemek,[11]

2-İnsanların yapabilecekleri şeyleri insanlardan istemek,[12]

3-Ölülerden veya diri ama gaipteki kimselerden yardım istemek (şirk olan),[13]

4-Salih amellerle yardım istemek,[14]

13) Kurban kesme ibadeti, sadece Allah için ve Allah’ın adı anılarak yapılır,[15]

14) İslam’ın mertebeleri vardır birinci mertebe: İSLAMDIR. İslam: Allah’ı birlemek, ona itaatle boyun eğmek, şirk ve ehlinden beri olup Allah’a teslimiyettir.

15) İslam’ın 5 rüknü vardır: 1-Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna şahadet etmek, 2-Namaz kılmak, 3-Zekât vermek,  4-Oruç tutmak, 5-Hacca gitmek.

16) Allah’tan başka ilah olmadığının manası: O’ndan başka gerçek hiçbir mabut olmadığına şahadet etmek, Allah’ın dışında ibadet edilen şeyleri yok saymak ve Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadeti sadece O’na yapmaktır.[16]

17) Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğunun manası: Emrettiği şeye itaat, haber verdiği şeyleri tastikleme, yasakladığı şeylerden sakınmak ve şeriat yaptığı şeylerle Allah’a ibadet etmektir.[17]

18) İkinci mertebe İMANDIR. İman: Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve uzuvlarla yerine getirmektir. İman 70 küsür şubedir, en üstte La ilahe illallah, en altta da yoldan geçerken insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandandır.  İmanın 6 rüknü vardır.

1-Allah’a iman etmek: Allah’ın varlığına,[18] rububiyetine,[19] ulûhiyetine[20],  isim ve sıfatlarına[21] iman etmektir.

2- Meleklere iman etmek: Meleklerin varlığına, isimlerine, sıfatlarına(kanatlı olmaları gibi[22]) ve yaptıkları işlere iman etmektir.

3-Kitaplara iman etmek: Kitapların Allah’ın katından indirildiğine ve isimlerine iman etmek, bozulmadığı sürece hükümleri ile amel etmek, razı olmak ve teslim olmaktır.[23]

4-Resüllerine iman etmek: Resüllerin Allah’tan hak olarak gönderildiğine, isimlerine iman, haber verdikleri  şeyleri  tastik ve şeriatları  ile amel etmektir.[24]

 5-Ahiret gününe iman etmek: Yeniden dirilmeye,[25] hesap ve cezanın olduğuna,[26] cennet ve cehenneme ve devamlı olduklarına iman etmek.[27]

*Öldükten sonra dirilmeye şerri deliller delillik eder.[28]

*Öldükten sonra dirilmeye hissi deliller de delilik eder.[29]

6-Kadere, hayrına ve şerrine iman etmektir.[30] Kadere iman, Allah’ın her şeyi tafsilatıyla bildiğine, Allah’ın her şeyi Levhi Mahfuz’ da yazdığına, kainatta olan her şeyin Allah’ın dilemesi ile olduğuna ve kainatta olan şeylerin hepsinin Allah’ın mahlukatı olduğuna iman etmektir.

19) Üçüncü mertebe İHSANDIR: İhsan Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmektir.[31] Ayrıca ihsan, iyilik etmek anlamında birçok iyi davranışları da kapsar.[32]

ÜÇÜNCÜ ASIL: MUHAMMED (S.A.V.)’İ BİLMEK

20) Nebimiz Muhammed(s.a.v.)’in babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip’tir. Abdümuttalip Haşim’in oğlu Haşim ise Kureyş’ten, Kureyş Arap’tan, Arap da İsmail (a.s.)’in soyundandır.

21) Nebimiz(s.a.v.) 63 yıl yaşadı. 40 yıl Nübüvetten önce, 23 yılda Nübüvetten sonradır. İkra Suresi ile Nebi, Müddessir Suresi ile de Resul sıfatını kazanmıştır.

22) Nebimiz(s.a.v.)’ın 7 çocuğu vardı. İbrahim(r.a.) hariç Kasım, Zeynep, Rukayye, Ümmü Kulsüm, Fatıma ve Abdullah Hatice validemizdendir.

23) Davetinin 10.yılında 50 yaşlarında iken miraca çıkmış ve orada 5 vakit namaz farz kılınmıştır.

24) Mekke’de 13 yıllık davetten sonra Medine’ye hicretle emrolunmuştur. Hicret şirk beldesinden İslam beldesine intikaldir.

25) Hicret, kıyamet saatine kadar devam edecektir. Müslüman için şirk beldesinden İslam beldesine göç imkanı ölçüsünde farzdır.

26) Hicretin ikinci senesinde: Zekât ve Oruç farz kılındı. Hicretin 9. Yılında Hac farz kılındı. Yine Medine’de cihat, ezan, iyiliği emretmek kötülükten vazgeçirmek ve diğer hükümler farz kılınmıştır.

27) Nebimiz (s.a.v.) 63 yaşında vefat etti ve O şimdi kabrinde ölüdür.[33]

28) Allah Resullerin hepsini müjdeci ve uyarıcı olarak göndermiştir.[34] Resullerin ilki Nuh (a.s.) sonuncusu da Muhammed(s.a.v.) dir.

29) Her ümmete bir Resul gönderilmiştir. Bütün Resuller sadece Allah’a ibadeti emretmiş ve tagutlara ibadetten sakındırmıştır.[35]

30) Tagut: Kulun, ibadet edilen, kendine tabi olunan ve itaat edilen şeylerde haddi aştığı her bir şeydir.

31) Tagutlar çoktur. Reisleri 5 tanedir:

1-İblis (Allah ona lanet etsin),

2-Razı olduğu halde kendisine ibadet edilen,

3-İnsanları kendisine ibadete çağıran,

4-Gayp ilminden bir şey iddia eden,

5-Allah’ın indirdiklerinin başkasıyla hüküm veren kimse.

32) Allah’ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyenler:

  1. A) Allah’ın hükümleri ile alay ederek, inkar ederek ve eski kanunlar deyip küçümseyerek hükmetmeyenler kafir olup İslam dininden çıkar.
  2. B) Allah’ın indirdiği hükümlere iman edip üstünlüğünü kabul edip haksız yere ve haddi aşarak başka hükümler verenler zalim olup büyük günah sahibidirler.
  3. C) Allah’ın indirdiği hükümlere iman edip dünyalık bir menfaat karşılığı başka hükümlerle hükmeden fasıktır ve büyük günah sahibidir.

33) Dinde zorlama yoktur. Hidayet yolu, eğri yoldan ayrılmıştır. Kişi Müslüman olup olmamada serbesttir.[36]

34) İşin başı İslam, direği namaz, zirvesi ise Allah yolunda cihattır.

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

[1]  Asr Suresi:1-3

[2] Müzzemmil Suresi:15-16

[3] Cin Suresi:18

[4] Mücadele Suresi:22

[5] Zariyat Suresi: 56

[6] Nisa Suresi:3

[7] Fatiha Suresi:2

[8] Fussilet Suresi:37, Araf Suresi:54

[9] Bakara Suresi:21,22

[10] Cin Suresi:18, Mü’minun Suresi:117

[11] Fatiha Suresi:1

[12] Maide Suresi:2

[13] Zümer Suresi:

[14] Bakara Suresi:

[15] Enam Suresi:162,163

[16] Ali İmran Suresi:18,64 Mümtehine Suresi:

[17] Enam Suresi:50

[18] Tur Suresi:35,37

[19] Mü’münun Suresi:84,89

[20] Bakara Suresi:163

[21] Araf Suresi:80

[22] Fatır Suresi:1

[23]Maide Suresi:48

[24] Nisa Suresi:163

[25] Enbiya Suresi:104

[26] Enam Suresi:160

[27] Hud Suresi:105,108

[28] Tegabun Suresi:7

[29]Bakara Suresi:55,56,72,73,243

[30]Kamer Suresi:49

[31] Müslim:1

[32]Nahl Suresi:128

[33] Zümer Suresi:30, 31

[34] Nisa Suresi:165

[35] Nahl Suresi:36

[36] Bakara Suresi:256

Leave a Reply